Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds Computer Assist en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.

Als gevolg van virussen, adware, spyware etc. of het verwijderen daarvan kunnen programma´s en data beschadigd worden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het niet (goed) meer functioneren van software waarvan u niet in het bezit bent van de originele disks en licenties.

Voordat een computerprobleem opgelost wordt, is het verstandig een back-up te maken van belangrijke gegevens. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het beschadigen of kwijtraken van databestanden. Standaard wordt door ons geen back-up gemaakt. Op uw verzoek zullen wij proberen back-ups te maken, indien dit nog mogelijk is. Afhankelijk van uw computer en software kan dit 30 min. tot enkele uren in beslag nemen. 

Het uurtarief  wordt per vol kwartier berekend.
Indien wij meer dan een keer voor hetzelfde probleem langs komen wordt alleen het uurtarief berekend, geen voorrijdkosten
No cure, No pay. Als uw probleem niet opgelost kan worden betaalt u alleen voorrijdkosten, tenzij vooraf afspraken zijn gemaakt over onderzoekskosten.

Indien het niet mogelijk is uw computer in een redelijke tijd in orde te maken, bieden wij u de mogelijkheid de PC tegen een gereduceerd tarief aan ons mee te geven waarna wij in onze werkplaats alsnog zullen proberen het probleem op te lossen. U moet dan rekenen op een periode van 2 tot 7 dagen.

Alle van Computer Assist uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

De aansprakelijkheid van Computer Assist beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan Computer Assist bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van Computer Assist kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.

Ingeval van overmacht is Computer Assist gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de werkzaamheden te verlangen.

Apparatuur welke (gedeeltelijk) defect is kan door poging tot reparatie onder omstandigheden geheel defect of onbruikbaar worden. 
De klant en/of opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor backup van data en systemen, en de controle op de juiste werking van backupsystemen.
Computer Assist is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is Computer Assist aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart Computer Assist tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat Computer Assist ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van Computer Assist beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade kan vorderen. 

Reparatie, wijziging, upgrading

Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijd kosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Computer Assist geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie-, uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.

De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijd kosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.

Indien Computer Assist niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren, kan de klant alsdan Computer Assist verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt Computer Assist de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.

Computer Assist is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan Computer Assist tot aan de ter beschikkingstelling door Computer Assist aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van Computer Assist. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.

Computer Assist geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantie termijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Bij opnieuw optreden binnen de garantie termijn  van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijd kosten verschuldigd.

Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft aangegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd, zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereedmeldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is Computer Assist gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan Computer Assist deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

Betaling
Op alle door Computer Assist in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat Computer Assist overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.

In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling alsdan gedurende 14 dagen uitblijft, zal Computer Assist aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-.

Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Reclames

Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na in ontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij Computer Assist te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.
upgradingkosten.

Computer Assist hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.